سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی  
پژوهشگر 
1376/07/01 
1384/03/31 
علمى 
همکاری 
مجمع الفکر الاسلامی  
پژوهشگر  
1382/07/01 
1384/03/31 
علمى 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
پژوهش و تحقیق  
1384/07/02 
 
علمى 
همکاری 
مرکز جهانی (مدرسه امام خمینی)  
دبیر گروه شیعه شناسی  
1384/07/02 
 
اجرایى 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی (ره)  
دبیر گروه شیعه شناسی 
1384/07/05 
 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی (ره)  
مشاوره در امور درسی 
1384/07/04 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع الفکر الاسلامی 
پژوهشگر 
1382/07/01 
1384/07/02 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
محقق و پژوهشگر 
1384/07/05 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مدرسه عالي امام خميني(ره)  
مدرس 
1384/07/02 
 
تدريس 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1384/07/04 
 
---