تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1382 
جامعه شناسی 
موسسه امام خمینی(ره) 
 
فوق لیسانس 
1385 
جامعه شناسی 
موسسه امام خمینی(ره) 
 
خارج